กรณีไม่สามารถเปิดเว็บไซต์หลักได้ สมัครสมาชิก ติดตามข้อมูลข่าวสาร แจ้งเตือน ได้ที่ เฟสบุค khunpon prnsw : https://www.facebook.com/khunpon.prnsw

 
 นายรุ่ง สุพรหม
รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2โทรศัพท์ภายในสำนักงาน
056 271909 หน้าห้องผู้อำนวยการ 056 272391 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
056 271413 กลุ่มอำนวยการ 056 272378 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
056 272378 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 056 272375 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
056 272379 กลุ่มบริหารงานบุคคล 056 272375 หน่วยตรวจสอบภายใน
056 272376 กลุ่มนโยบายและแผน 056 272377 โทรสาร Fax

Admin : 081-233-2010
Email : network.prnsw2@gmail.com
Developed By : Surapon Noongoen
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
[000] โทรศัพท์ 056-271413 โทรสาร 056272377