ผู้บริหารสำนักงานเขต คณะกรรมการ บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา

l คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา l คณะอนุกรรมการข้าราชการครู l คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ l คณะกรรมการคุรุสภา l

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2


บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่
ผู้บริหารสถานศึกษา
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
กลุ่มอำนวยการ : 1 : 2 : 3 :
อำเภอลาดยาว : 1 : 2 : 3 :
กลุ่มบริหารงานการเงิน : 1 : 2 :
อำเภอบรรพตพิสัย : 1 : 2 : 3 :
อำเภอแม่วงก์ : 1 : 2 :
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 1 : 2 : l ตรวจสอบภายใน l
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา : 1 : 2 : 3 : 4 :