หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
จัดทำโดย...อรนุชา กิจนิตย์ชีว์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย Tel... 089 562 1919โทรศัพท์ 0 5627 2378
ประจำปีภาษีี
2555
2556
2557
2558
2559
2560
หมายเหต