เอกสารระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
  • ดาวน์โหลดคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  • รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ : ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ได้ประเมินโครงการ ประจำปีการศึกษา 2555 ตามเอกสารบทคัดย่อ ดังแนบ [ไฟล์ที่ 1]
  • มาตรฐานและตัวชั้วัด ตามระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 [ไฟล์ที่ 1] [ไฟล์ที่ 2]
  • มาตรฐาน และตัวชี้วัด ตามระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 [ไฟล์ 1]
  • แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 [ไฟล์ 1]